streda 17. októbra 2012

Halloween challenge Day 5 XD

For today this is my last article sorry if I write here just shortly but it´s so late and I need to go sleep because I will not wake up XD so the 5th day topic was halloween freestyle.... it means that we have absolutely free hand in our creativity :D Maybe some of you just say oh my god this should be original??? But please be understandable because I want to do the Nightmare before the Christmas nails but I didn´t have any opportunity but now it is the best time.... So I will not have to drag out more time and here is my newest mani ^^ 

 Pre dnes je toto môj posledný článok tak sa ospravedlňujem ak budem písať len krátko, ale už je neskoro a potrebujem ísť spať, pretože ráno nevstanem XD takže piaty deň boal téma freestyle Halloween... to znamená, že my máme absolutne voľnú ruku v našej kreativite :D Možno niektorý z vás si povedia Oh  môj bože toto má byť originálne?? Ale prosím vás pochopte ma pretože ja som si chela urobiť nechty podľa filmi Predvianočná nočná mora, ale nemala som na to žiadnu príležitosť aale teraz je ten najlepší čas..... Takže nebudem už ďalej naťahovať viac čas a tu je moja najnovšia mani ^^


So what are you saying it´s good?? Maybe I think Sally is not the best but I really try to do my best ^^ 
Takže čo na to poviete je to dobré??? možno Sally nie je najlepšia, ale vážne som sa snažila robiť čo najlepšie ako viem ^^ 

For this mani I used/ pre túto mani som použila
- NYC No.272 Bowery Black
- Gabriella Salvete No. 148
- L´ORÉAL No. 302 Exotic Canaries
- Maybelline No. 52 Dark Plum
- PUPA No. M083
- PUPA No. M082
- Orly No.48660 VIP
- Gabriella Salvete No.114
- Essence No. 56 Got A Secret
- Ambima No. 1069
- Da Vinci No.101
- Catrice No. 220 Lost in the MudSo I hope that everybody enjoy this 4 new articles and don´t be shy if you want just join this amazing Halloween challenge for more information click HERE and show yourself ^^ 
So good night/ morning/ afternoon my dear sunshines I´m happy that I can add here something and last but not at least here is one of my favorite song with my lovely band super junior ^^bey bey ^^

Takže pevne verím že každy si užil tieto moje 4 nové články a nehanbite sa AK sa chcete zapojiť do tejto úžasnej Halloweenskej výzvy pre viac info kliknite SEM a ukážte sa ^^
Takže dobrú noc/ráno/ poobedie moji miláčikovia. Som rada, že som sem mohla znova niečo hodiť a naposledy ale nie najmenej tu je jedno z mojich obľúbených videí a pesničiek od mojej milovanej skupiny super junior ^^ papapa ^^

  

Halloween challenge Day 4 ^^

So 4th day challenge started with a topic WITCHES. So I thought all day long what could I do on my nails but any good Idea didn´t go to me.... but like I looking on internet for some inspiration there appeared little light for hope ^^....I found out some witch symbols which I wanted to do but I absolutely didn´t have idea what concept I do ... But thanks God my roommate save me once again because she allowed me to use her like a guinea pig and I´m really thankful for this ^^... But here was little hook she wanted something gentle and elegant so for this reason I decided that I made just simple French manicure and in this I applied the symbols which I found out ^^ so maybe on the first look the nails don´t seem like witch nails but really They are XD XD

Takže štvrtý deň z tejto výzvy  začal s témou ČARODEJNICE. Tak som celý deň ako je dlhý premýšlala čo si urobiť na nechty, ale žiadny dobrý nápad neprichádzal.... ale ako som hladaľa nejakú inšpiráciu na internete, objavilo sa tu predsa len malé svetielko nádeje ^^.... Objavila som nejaké čarodejnícke symboly, ktoré som chcela spraviť, ale ja som absolutne netušila čo za koncept spravím.... Ale vďaka bohu moja spolubývajúca ma zase raz zachránila, pretože mi dovolila urobiť si znej pokusného králika za čo som jej vážn vďačná ^^ .... Ale bol tu malinký háčik .. Ona chcela niečo jemného a elegantného na nechtoch, tak práve preto som sa rozhodla, že jej spravím len jednoduchú Francúzsku manikúru a do tej aplikujem symboly, ktoré som objavila ^^ takže možno na prvý pohľad tieto nechty nevyzerajú ako čarodejnícke ale oni skutočne sú XD XDFor this nails I used just Ambima No.1262, NYC No.272 Bowery Black and of course on every my nails I always give top coat from Orly 3-IN-1 Topcoat.

Pre tieto nechty som použila iba Ambima No. 1262, NYC No. 272 Bowery Black  a samozrejme na všetky svoje nechty vždy dávam na povrch 3-IN-1 Topcoat by Orly.

when you want to join this just klik here ^^
So this is my witch mani and with slow step we can go in my last and the newest mani for this challange and like before here is funny song XDD
 Takže toto je moja čarodejnícka mani a pomalými krokmi sa možeme uberať k mojej poslednej a najnovšej nechtovej zábavke pre túto výzvu a ako už aj predtým tu je jedna zábavná pesnička XDD


Halloween challenge Day 3

So we can continue with 3rd day of this challenge. Topic for this day was Zombie... Uuuu I don´t know how to explain what I felt because after a long time I want to try something painted on my nails I don´t know if it is same or near for my base idea.... But for this mani I wanted to do the zombie girl according to the Sylvia Ji paint I give here the original paint and my mani and we can decided if it is similar or not but I really hope from my whole heart that you like it as much as me ^^

Takže môžeme ďalej pokračovať s tretím dňom tejto halloweenskej výzvy. Témou pre tento deň boli Zombie... Wuaaaa ani Vám neviem ako Vám mám vysvetliťako som sa cítila, pretože po dlhom čase som chcela vyskúšať jednu vec namaľovaťna nechty. Neviem síce či je to rovanké alebo blízko mojej pôvodnej myšlienke... Ale pre tieto nechtíky som chcela vyskúšať urobiť Zombie dievča, podľa maľby Sylvie Ji. Dám sem aj originálnu maľbu a moje nechty a môžete sa rozhodnúť či je to podobné alebo nie, aleja skutočne dúfam z celého môjho srdca, že tieto nechty budete mať radi rovnako ako ja ^^
I now it´s not same but sylvia ji paint was for me just like pattern and i try to transfer alike style on my nails ^^

Ja viem nie je to rovnaké ale obraz Sylvia Ji bo lpre mňa ako vzor a ja som sa snažila, čo najlepšie preniesť podobný štýl na moje nechty^^
 
For this mani I used/ Pre tút mani som použila:
-Gabriella Salvete No. 148
- Gabriella Salvete No. 114
- Gabriella Salvete No. 102
- Maybelline No. 52 Dark Plumb
- L´ORÉAL No. 602 Perle de Jade
- NYC No. 272 Bowery Black
- Ambina No.1069
And to remind I give here again the picture with topics and don´t forget everybody is welcome in this challenge and HERE is a link for those who will decide to join it ^^

A pre pripomenutie sem pridávam znova obrázok s témami a nezabudnite všetci ste vítaný v tejto Halloweenskej výzve a TU  je link pre tých, ktorý sa rozhodnú pripojiť ^^ 


  For wonderful continuation I add another beautiful song ^^  and GO GO to the third article with this handsome guy ;)
Pre nádherné pokračovanie pridávam jednu krásnu pesničku^^ a IDEME IDEME k tretiemu článku s týmto krásnym chlapom ;)

 
   

halloween challenge Day 2

Hi my sunshines,
Like usually I´m late with everything but like somebody very wise once say ,,better late than never." ;) So today I add here my 3 past manis and one which I do just today. But before I start.... Everybody just sit pretty comfortably with coffee or tea and I hope you will enjoy my article and mani ^^
So the 2nd day was connected with a typical Halloween symbol with a black cats... I must admit that I did this mani little bit earlier when I good remember.. I did it one week earlier on my amazing roommate nails but I think it fits for this opportunity... against the fact that I do it before challenge so. For better imagine what I committed on my cute roommate nails here are pictures ^^

Ahojte moje slniečka,
ako obvykle zase meškám zo všetkým,ale ako niekto veľmi múdry raz povedal: ,,lepšie neskoro ako nikdy." ;) Takže dnes sem hodím 3 moje minulé nechtíky a jedny, ktoré som si dokončila len dnes.Ale predtým ako začneme.... urobte si pekné pohodlíčko s kávičkou alebo čajíčkom a dúfam, že sa Vám budú páčiť dnešné moje články a nechty ^^
Takže druhý deň bol spojený s typickým Halloween-skym symbolom a to s čiernymi mačkami...Musím sa však priznať že tieto nechty som robila trošička skorej ak si dobre pamätám... tak to bolo asi o týždeň skôr na nechtíky mojej super spolubývajúcej ale myslím si, že sa akurát hodia l tejto príležitosti... napriek faktu, že som ich robila pred touto výzvou. Pre lepšiu predstavu toho, čo som vyviedla na nechtoch mojej milej spolubývajúcej, tu sú obrázky ^^What do you think about these cats?? You are like it, right?? ^^ Out of curiosity for those of you who like some of my nail polishes which I used: like base polish by PUPA No. M112 and PUPA No. H154 and for the cats eyes I use 302 Exotic Canaries by L´ORÉAL. 
So if you like it and you want to join this really interested challenge HERE is a link and plus I add here the image on which is the individual topics for the day.
 Čo poviete na tieto mačičky?? Páčia sa Vám všakže?? ^^ Pre zaujímavosť tých z Vás, ktorým sa zapáčil niektorý z mojich lakov, ktoré som tu použila: ako podklad som použila PUPA No. M112 a PUPA No.H154 a na oči mačiek som použial 302 Exotic Canaries od LÓRÉAL
Tak a ak by ste sa chceli zapojiť do tejto úžasnej výzvy TU je odkaz a plus pridávam obrázok, na ktorom sú vypísané jednotlivé témy pre daný deň.


Ok so this is my 2nd day from challenge and because today I add here the other tree articles for a better mood... I join one from my favorite song ^^ 
Ok takže toto je môj druhý deň z Halloweenskej výzvy a keďže dnes sem pridám ešte tri články, tak pre lepšiu náladu... Pridávam sem jednu z mojich obľúbených pesničiek ^^


štvrtok 4. októbra 2012

Halloween challenge ^^ Day 1

Hi my beloved sunshines,
It´s so long time since when I wrote something here on my blog right?? I  hope that you forgive me this little break, but I had so much duties in school and I didn´t have so much time.... and in truth I was tired. ^^ However now I´m full of energy and at first I would like to join here my last mani. Like title say I join challenge which is perfectly fit to he season and it´s Halloween challenge. The main point is that all this month (therefore October ) I will make designs for nails according to the topic which you can see on the picture.(This is for those who by chance does not know about what is the challenge ) ^^

Ahojte moje milované slniečka,
To je už doba čo som sem niečo napísala však?? Dúfam, že mi odpustíte túto moju malú prestávku, ale mala som isté povinnosti v škole a nemala som veľa času...a popravde bola som aj dosť unavená. ^^ Avšak teraz som už plná energie a ako prvé by som sem rada pridala moju poslednú tvorbu. Ako už aj samotný titulok naznačuje zapojila som sa do jednej výzvy, ktorá  sa perfektne hodí k tomuto ročnému obdobiua to je Halloween-ska výzva. Jej hlavnou pointou je, že celý tento mesiac (teda Október) budem robiť motívy na nechty podľa témy ktoré môžete vidieť na obrázku. (Toto je pre tých ľudkov, ktorý náhodou nevedia o čom takéto výzvy sú) ^^


As you can see I´m little bit late with my first mani but I promise that  I will fix this my slip as soon as possible. :D I try my best to do suitable mani for the first day... so what do you say on my trick or treat many?? ^^  and of course everybody can join this challenge and for all information and joining just click HERE.

Ako si môžete všímnúť tak trochu meškám s mojou prvou manikúrou, ale sľubujem, že napravím tento môj sklz čo najskôr ako to bude možné. :D Snažila som sa najlepšie ako som vedela urobiť nechtový dizajn pre prvý deň... tak čo na to poviete ??? ^^ O a samozrejme každý sa môže do tejto Halloweenskej výzvy zapojiť a pre všetky informácie a pripojenie sa len kliknite SEM.

trick or treat?? just choose XD

 So Good night and I wish you beautiful dreams my sunshine... and for better sleep I join one of my favourite song but don´t laugh because a few months ago  I start to listening K-pop...and this is my favourite group Super junior (I love them <3) and I hope that you enjoy them as much as I myself ^^ So bey bey yet :*

Takže dobrú noc Vám prajem a krásne sny moje slniečka... a pre lepší spánok Vám pripájam jednu z mojich obľúbených pesničiek, ale nesmejte sa pretože pred pár mesiacmi som začala počúvať K-pop... a toto je moja najobľúbenejšia skupina Super junior (Skutočne ich zbožňujem <3) a dúfam, že si užijete počúvanie ich pesničky tak ako ja.^^ Tak papapa zatiaľ :*